Dabartis

Bendrosios nuostatos apie mokyklą

1. Pasvalio rajono savivaldybės švietimo įstaiga Daujėnų pagrindinė mokykla (toliau – Mokykla).

2. Mokykla įsteigta 1910 m. remiantis Mokyklos metraščiu.

3. Mokykla yra iš Savivaldybės turto įsteigta savarankiška švietimo įstaiga, teikianti formaliojo ir neformaliojo švietimo paslaugas.

4. Mokyklos grupė – bendrojo lavinimo mokykla.

5. Mokyklos tipas – pagrindinė mokykla.

6. Mokyklos adresas: Baluškių g. 4, LT – 39207 Daujėnai, Pasvalio rajonas.

7. Mokymo kalba – lietuvių kalba.

8. Mokyklos steigėjas – Pasvalio rajono savivaldybės taryba (toliau – Savivaldybės taryba) kodas 188620055, adresas: Vytauto Didžiojo a. 1, LT – 39143 Pasvalys.

9. Mokymo forma – dieninė, savarankiškas ir mokymas namuose.

10. Pagrindinės veiklos rūšys – ikimokyklinis (priešmokyklinis) ugdymas (kodas 80.10.10.), pradinis ugdymas (kodas 80.10.30) ir pagrindinis ugdymas (kodas 80.21.10).

11. Išduodami išsilavinimo, pasiekimų pažymėjimai:

  • pradinio išsilavinimo pažymėjimas, kodas – 1001;
  • mokymosi pasiekimų pažymėjimas, kodas -2055;
  • pažymėjimas, kodas – 2058;
  • pagrindinio išsilavinimo pažymėjimas, kodas – 2001;
  • pradinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas, kodas – 1701;
  • pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas, kodas – 2701.

12. Mokykla turi Kriklinių skyrių.

Misija:
Daujėnų pagrindinė mokykla – ugdymo įstaiga, teikianti kokybišką priešmokyklinį, pradinį ir pagrindinį išsilavinimą; sudaranti galimybes kiekvienam besimokančiajam įgyti kompetencijų, žinių, gebėjimų ir vertybinių nuostatų; ugdanti asmenybę, gebančią aktyviai dalyvauti klasės, mokyklos bendruomenės veikloje, kultūringai, pagarbiai elgtis, sveikai gyventi.

Vizija:
Šiuolaikiška, atvira, nuolat besimokanti, savita institucija, ugdanti pilietiškai atsakingą, sąmoningą asmenybę, padedanti visiems įgyti būtinas kompetencijas, reikalingas visaverčiam gyvenimui.

Vertybės:
Pamoka, mokymasis, atsakomybė ir atsakingumas, tolerancija, kūrybiškumas, saugumas.

Prioritetai:
1. Ugdymo kokybės gerinimas; ugdymo veiksmingumas.
2. Mokyklos kultūros stiprinimas.

Tikslai
1.1.
Gerinti mokinių mokymo(si) kokybę tobulinant pamokos planavimą ir veiklą.
1.2.
Užtikrinti ugdymo(si) veiksmingumą kolegialiai bendraujant tarpusavyje bei bendradarbiaujant su mokiniais.
2.1.
Stiprinti mokyklos kultūrą formuojant teigiamą įvaizdį.
2.2.
Gerinti bendravimą ir bendradarbiavimą su mokinių tėvais bei socialiniais partneriais.

Laisvų darbo vietų nėra